นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท พาเนล ดีไซน์ แล็บ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) ได้เปิดให้บริการเว็บไซต์ www.mobelklik.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าและบริการให้แก่ บุคคลที่เข้ามาใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) 

 

รายละเอียดทั่วไป 

นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ตลอดจนชี้แจ้งการเก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการจะเก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย ในปริมาณที่เพียงพอต่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น 

ผู้ใช้บริการต้องศึกษาและทำความเข้าใจ นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้ พร้อมทำเครื่องหมายยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการก่อนดำเนินการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการให้ไว้แก่ผู้ให้บริการภายในแพลตฟอร์ม ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, สถานที่จัดส่งสินค้า, เลขประจำตัวประชาชน, อีเมล (Email Address), หมายเลขโทรศัพท์, วัน/เดือน/ปีเกิด เป็นต้น

 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการ
 2. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของผู้ใช้บริการ ตลอดจนส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ใช้บริการ
 3. เพื่อมอบสิทธิ์ประโยชน์พิเศษให้แก่ผู้ใช้บริการ
 4. เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการสำรวจความต้องการและความานิยมในการใช้บริการและสั่งซื้อสินค้า โดยผู้ให้บริการจะนำข้อมูลที่สำรวจได้ไปใช้ปรับปรุงการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การใช้งานแพลตฟอร์ม ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
 5. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ผู้ให้บริการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการในภายหลัง และได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ผู้ให้บริการจะใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เท่าที่มีความจำเป็นและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น
 2. ผู้ให้บริการขอรับรองว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมของผู้ใช้บริการโดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 3. หากผู้ให้บริการมีการว่าจ้างบุคคลภายนอก ซึ่งในระหว่างการดำเนินงานจำเป็นต้องมีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การจัดการพัสดุไปรษณีย์, การวิเคราะห์เชิงสถิติ เป็นต้น ผู้ให้บริการจะกำหนดให้บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำหนดให้มีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะในการดำเนินงานตามที่ผู้ให้บริการมอบหมายเท่านั้น

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ Soft Copy และ Hard Copy ตามประกาศมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 2. ผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องจัดเก็บไว้ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้ให้บริการจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาในการจัดเก็บ
 3. ผู้ให้บริการจะพัฒนาแพลตฟอร์มให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ โดยหากผู้ใช้บริการมิได้เก็บรักษาข้อมูลบัญชีหรือรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หรือมีการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ

สิทธิ์สำหรับผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ รวมถึงขอให้ผู้ให้บริการเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมไว้กับผู้ให้บริการได้
 2. ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ในการขอให้ผู้ให้บริการเพิ่มเติม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการได้
 3. ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ในการระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ ด้วยเหตุผลบางประการได้
 4. ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้กับผู้ให้บริการได้

ในการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผู้ให้บริการเพื่อยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยผู้ให้บริการจะพิจารณาคำร้องขอและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ใช้บริการรับทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการได้รับคำร้องขอดังกล่าว

 

การใช้งานคุกกี้

คุกกี้ (Cookies) เป็นข้อมูลที่แพลตฟอร์มส่งและติดตั้งไว้ในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการในระหว่างการใช้งานแพลตฟอร์ม ซึ่งจะทำให้แพลตฟอร์มสามารถบันทึกข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการได้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ หรือ ผู้ใช้บริการทำการลบคุกกี้ หรือ ผู้ใช้บริการไม่อนุญาตให้แพลตฟอร์มติดตั้งหรือใช้งานคุกกี้ในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการ

 

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้ให้บริการจะแจ้งเตือนผู้ใช้บริการให้รับทราบและทำความเข้าใจถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงใหม่ ก่อนแสดงความยอมรับอีกครั้ง

 

ช่องทางการติดต่อ

หากผู้ใช้บริการต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือพบการกระทำที่ไม่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ตามช่องทางต่อไปนี้

 • ระบบสนทนาภายในแพลตฟอร์ม
 • อีเมล: [email protected]