นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

บริษัท พาเนล ดีไซน์ แล็บ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) ได้เปิดให้บริการเว็บไซต์ www.mobelklik.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าและบริการให้แก่ บุคคลที่เข้ามาใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) 

 

รายละเอียดทั่วไป 

เมื่อผู้ใช้บริการได้รับสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงในการซื้อขาย ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผู้ให้บริการเพื่อยื่นคำร้องขอคืนสินค้าหรือคืนเงินได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หรือภายในระยะเวลาอื่น ตามที่ระบุในรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า 

 

เงื่อนไขในการยื่นคำร้องขอคืนสินค้าหรือคืนเงิน 

 1. ผู้ใช้บริการสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าหรือคืนเงินได้ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น
  • สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังไม่ถูกใช้งาน
  • สินค้ามีตำหนิ แตกหัก เสียหาย จากการผลิตหรือการขนส่ง
  • สินค้าไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อสินค้า เช่น ผิดขนาด ผิดสี ผิดรุ่น เป็นต้น
  • อุปกรณ์เสริมและของสมนาคุณครบถ้วน อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังไม่ถูกใช้งาน
 2. ผู้ใช้บริการต้องถ่ายภาพหรือวิดีโอในระหว่างที่ได้รับการส่งมอบสินค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องขอคืนสินค้าหรือคืนเงิน
 3. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคำร้องขอคืนสินค้าหรือคืนเงินแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น
 4. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทำรายการชำระเงินผิดพลาด เช่น ระบุจำนวนเงินไม่ถูกต้อง ทำรายการชำระเงินซ้ำซ้อน เป็นต้น ผู้ใช้บริการต้องติดต่อผู้ให้บริการด้วยตนเอง เพื่อขอแก้ไขรายการชำระเงินที่ผิดพลาดดังกล่าว
 5. เมื่อคำร้องขอคืนเงินได้รับการอนุมัติจากผู้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการจะดำเนินการชำระเงินคืนให้แก่ผู้ใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการชำระเงินคืน 

 

ระยะเวลาในการชำระเงินคืน 

 1. การคืนวงเงินเข้า บัตรเครดิต
  • ระยะเวลาดำเนินการ 15-30 วัน ภายหลังจากที่ผู้ให้บริการได้รับเอกสารประกอบการชำระเงินคืนครบถ้วน โดยจะมีผลในรอบบัญชีถัดไปของบัตรเครดิต หรือขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตร 
 2. การคืนวงเงินเข้า บัตรเดบิต
  • ระยะเวลาดำเนินการ 30-45 วัน ภายหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้รับแจ้งยืนยันการชำระเงินคืน หรือขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตร เพื่อมอบสิทธิ์ประโยชน์พิเศษให้แก่ผู้ใช้บริการ
 3. การชำระเงินคืนเข้า บัญชีธนาคาร
  • ระยะเวลาดำเนินการ 15-30 วัน ภายหลังจากที่ผู้ให้บริการได้รับเอกสารประกอบการชำระเงินคืนครบถ้วน 

 

ช่องทางการติดต่อ

หากผู้ใช้บริการต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือพบการกระทำที่ไม่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ตามช่องทางต่อไปนี้

 • ระบบสนทนาภายในแพลตฟอร์ม
 • อีเมล: [email protected]