ข้อตกลงในการใช้บริการ 

บริษัท พาเนล ดีไซน์ แล็บ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) ได้เปิดให้บริการเว็บไซต์ www.mobelklik.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าและบริการให้แก่ บุคคลที่เข้ามาใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) 

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ 

 1. ผู้ใช้บริการต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ข้อตกลงในการใช้บริการ ฉบับนี้ พร้อมทำเครื่องหมายยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการก่อนดำเนินการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม
 2. ผู้ใช้บริการต้องศึกษาและทำความเข้าใจ นโยบายความเป็นส่วนตัว (https://www.mobelklik.com/privacy-policy) และยอมรับนโยบายดังกล่าวก่อนดำเนินการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม
 3. ห้ามผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ อันขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต 

ขอบเขตความรับผิดชอบของการให้บริการ 

 1. ผู้ใช้บริการเข้าใจว่า ข้อมูลและสาระสำคัญในแพลตฟอร์มอาจมีความไม่ถูกต้อง ซึ่งการเลือกเชื่อถือข้อมูลและสาระสำคัญ ถือเป็นความรับผิดชอบภายใต้ดุลยพินิจของผู้ใช้บริการ
 2. เมื่อผู้ใช้บริการได้รับสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงในการซื้อขาย ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการตาม นโยบายการคืนสินค้า (https://www.mobelklik.com/return-policy)
 3. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความไม่ครบถ้วนด้านข้อมูลและสาระสำคัญในแพลตฟอร์ม และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ข้อตกลงด้านความปลอดภัยของบัญชีและรหัสผ่าน

 1. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ แม้ว่าผู้ใช้บริการซี่งเป็นเจ้าของบัญชีจะไม่ได้เป็นผู้ทำกิจกรรมดังกล่าวเอง
 2. ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน และแจ้งผู้ให้บริการทราบทันที เมื่อมีความสงสัยว่าบัญชีของผู้ใช้บริการถูกนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
 3. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ 

การสั่งซื้อ การจัดส่ง และการชำระเงิน 

 1. แพลตฟอร์มมีช่องทางในการชำระเงิน ดังนี้
  • การตัดชำระเงินผ่านบัตรเครดิต / บัตรเดบิต (ยังไม่เปิดให้บริการ)
   จะดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินของหน่วยงานภายนอก โดยผู้ใช้บริการต้องระบุข้อมูลสำหรับยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต / บัตรเดบิตให้ถูกต้อง
  • การโอนชำระเงินผ่านธนาคารด้วย QR Code
   จะดำเนินการผ่าน QR Code ที่แสดงข้อมูลเลขที่บัญชีของผู้ให้บริการ เลขที่คำสั่งซื้อ และระบุจำนวนงานตามคำสั่งซื้อ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องยืนยันการชำระเงินตามคำสั่งซื้อภายใน 7 วัน มิฉะนั้น คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก
 2. ผู้ใช้บริการสามารถเลือกหรือเปลี่ยนวิธีการชำระเงินได้เฉพาะก่อนการชำระเงินเท่านั้น
 3. วิธีการชำระเงินทั้งหมดจะดำเนินการผ่านระบบ Payment Gateway ซึ่งเป็นช่องทางการชำระเงินที่ผู้ใช้บริการตกลงชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการก่อนที่จะได้รับสินค้า  
 4. ในกรณีที่ผู้ให้บริการตรวจสอบพบว่ามีการชำระเงินค่าสินค้าไม่ถูกต้อง หรือพบปัญหาระหว่างการทำธุรกรรม ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาระงับการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง หรือพิจารณายกเลิกธุรกรรมดังกล่าวเมื่อตรวจสอบพบความผิดของธุรกรรมดังกล่าว
 5. เมื่อผู้ให้บริการได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ใช้บริการแล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามรายละเอียดในคำสั่งซื้อ พร้อมแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง ได้แก่ บริษัทที่จัดส่งสินค้า และ หมายเลขติดตามพัสดุ ให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านทางแพลตฟอร์ม
 6. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อมูลการจัดส่ง ข้อมูลการชำระเงิน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการบันทึกไว้ในแพลตฟอร์ม 

การยกเลิกคำสั่งซื้อ การคืนสินค้า และการคืนเงิน 

เมื่อผู้ใช้บริการต้องการยื่นเรื่องขอคืนสินค้าหรือคืนเงิน ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการตาม นโยบายการคืนสินค้า (https://www.mobelklik.com/return-policy) โดยผู้ใช้บริการต้องยินยอมให้ข้อมูลบัญชีเงินฝากแก่ผู้ให้บริการ 

 

ช่องทางการติดต่อ

หากผู้ใช้บริการต้องการสอบถามข้อมูลหรือพบปัญหาในการใช้งานแพลตฟอร์ม สามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ตามช่องทางต่อไปนี้

 • ระบบสนทนาภายในแพลตฟอร์ม
 • อีเมล: [email protected]